Ordlista

Ordlista inom bolagsrätt & bolagsärenden
Aktiebolag
Ett aktiebolag är en företagsform som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktieägarna saknar personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Ansvaret är begränsat till det aktiekapital som satsats vid investeringen av aktiekapitalet.
Aktiebok
Styrelsen för ett aktiebolag måste föra en aktiebok med register över aktier och aktieägare. När en aktie säljs eller när informationen i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast uppdateras i aktieboken.
Aktiebrev
Ett aktiebrev är ett bevis på vem som äger vissa av aktiebolagets aktier. Att begära fysiska aktier är väldigt ovanligt idag. Aktiebrev ska vara ställda till en viss person. Om du som ägare överlåter en aktie behöver du även överlämna aktiebrevet till den som köper aktierna.
Aktiekapital
Det kapital som ägarna investerar i ett aktiebolag. Ett svenskt privat aktiebolag har som lägst 50 000 kr i aktiekapital.
Aktieägaravtal
Aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan samtliga eller vissa ägare i ett aktiebolag. Aktieägaravtalet är inte så som bolagsordningen, där vem som helst kan få ut den genom Bolagsverket. Aktieägaravtalet innehåll kan helt hållas hemligt för tredje man. Lagerbolagsverket hjälper till att upprätta avtal till fast pris vid normalfall av kompanjonskap.
Apportegendom
Apportegendom är andra tillgångar än pengar som en person lägger in i ett företag som ersättning för de erhållna aktierna i bolaget.
Avveckling
Avveckling innebär att lägga ner ett aktiebolag. Att avveckla ett aktiebolag är ett väldigt tidskrävande processen som tar runt 7-9 månader. Ett enklare alternativ är snabbavveckling; det kan Lagerbolagsverket hjälpa dig med; vi köper ditt aktiebolag och lägger ner den under egen ledning. Genom snabbavveckling får du pengarna omedelbart och befrias från det långa processen. Så länge du inte avvecklar ditt företaget måste du fortsätta att varje år bland annat skicka in en årsredovisning till Bolagsverket.
Bifirma
Ett aktiebolag kan ha flera bifirmor registrerade. En bifirma är inte en egen juridisk enhet utan endast ett separat namn som bolaget kan använda. En bifirma får inte innehålla ordet aktiebolag, AB. Det ska registreras vilken del av verksamheten som bedrivs under bifirma. Det är inte tillåtet att ha flera bifirmor med identisk verksamhet.
Bolagsordning
Aktiebolag har alltid en bolagsordning. Det är ett dokument som visar hur aktiebolaget är uppbyggt. Dokumentet innehåller regler för styrelse, verksamhet, ägande, aktiekapital, företagsnamn med mera. När du beställer ett lagerbolag hos Lagerbolagsverket grundar vi bolagsordningen åt dig. I bolagsordningen lägger vi in dina eventuella förbehåll som du har valt; som till exempel hembudsklausul.
Bolagsstämma
Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman röstas bland annat en styrelse som företräder ägarna fram samt röstar hur verksamhetens vinst ska disponeras.
Delning (fission)
Delning av aktiebolag innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning till aktieägarna i det bolag som delas.
Enskild firma
En Enskild näringsidkare; enskild firma är en person som driver näringsverksamhet. Den som driver en enskild firma är själv personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Den enskilda näringsidkarens personnummer blir företagets organisationsnummer.
Firmanamn
Firma eller firmanamn är namnet på företaget/rörelsen. När man registrerar en ny firma görs omfattande granskningar vilket kan göra att processen tar ett par veckor. Att göra en namngranskning före man skickar in anmälan för registrering spar tid och möjligheterna ökar att få det namn man valt att registrera. Lagerbolagsverket kan hjälpa dig med en namngranskning innan vi skickar in anmälan till myndigheten.
Firmateckning
Firmateckningen reglerar vem som har behörigheten att med rättslig bindande verkan företräda och skriva under avtal för bolagets räkning. Firmateckningen ska registreras hos Bolagsverket. När du köper ett Lagerbolag hos Lagerbolagsverket behöver man bestämma hur firman ska tecknas. Det vanligast är att styrelseledamöterna tecknar var för sig, av ledamöterna två i förening eller av en extern firmatecknare. När du beställer ett lagerbolag hos oss så upprättar vi nödvändig dokumentation för att få allt på plats i enlighet med lagen.
F-skatt
De flesta aktiebolag måste registrera sig för F-skatt för att kunna driva verksamhet. Ett godkännande för F-skatt hos skatteverket betyder att företaget själv ansvarar för att betala skatter och socialavgifter (egenavgifter) på ersättning från kunder för utfört arbete. Om ett aktiebolag inte är godkänd för F-skatt är bolagets kunder ansvariga att betala socialavgifter och skatter på alla fakturor.
Fusion
Fusion betyder sammanslagning av flera aktiebolag. Den vanligaste formen av fusion är då ett helägt dotterbolag upphör att finnas till genom att det fusioneras upp i moderbolaget.
Fåmansbolag
Aktiebolag som till minst 50 % ägs av höst fyra personer. Närstående personer som föräldrar, barn, make räknas som en person enligt lagen. Majoriteten av aktiebolagen i Sverige är fåmansbolag. Det är väldigt vanligt att aktiebolag bildas genom vår serie av lagerbolag vid namn Bolagshyllan AB.
Förköp
Med förbehållet förköp som kan skrivas in i bolagsordningen menas det att aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare. Förköp kan inte kombineras med förbehållet samtycke.
Förbehåll
Förbehåll kan skrivas in i bolagsordningen och innebär förbehåll för aktieägandet. När du beställer ett lagerbolag hos oss på Lagerbolagsverket, se till att ange eventuella förbehåll.
Generalfullmakt
Generalfullmakt är en obegränsad fullmakt utställd till köparen av ett lagerbolag. Den upprättas i samband med köpet av ett lagerbolag. Generalfullmakten ger dig som köpare total befogenhet över det nya aktiebolaget. Generalfullmakten gäller till dess att Bolagsverket registrerar den nya styrelsen för bolaget.
Handelsbolag
Ett handelsbolag är en företagsform för två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Samtliga bolagsmän i ett handelsbolag är personligt ansvariga för företagets förpliktelser, dvs avtal och skulder. En förpliktelse som tecknats i handelsbolagets namn kan krävas tillbaka från vem som helst av bolagsmännen.
Hembud
Hembud är en bestämmelse i bolagsordningen som innebär att den som nyss har tagit över en aktie i vissa fall måste erbjuda (hembjuda) tidigare aktieägare att ta över (lösa) de aktier som hen just blivit ägare av. Praktiskt innebär det att tidigare aktieägare har rätten att köpa tillbaka en aktie som övergått till någon annan.
Holdingbolag
Ett holdingbolags primära uppgift är att placera pengar i andra aktiebolag. Ett holdingbolag är befriat från skatt på aktier och utdelningar. Det är enkelt att komma igång med ett holdingbolag genom att köpa ett lagerbolag genom Bolagshyllan AB.
Juridisk person
En juridisk person får ett eget organisationsnummer så fort det är registrerat enligt juridisk formalia hos Bolagsverket. När du köper ett lagerbolag hos oss så ser vi till att hjälpa dig med hela den juridiska processen med att skapa en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker.
Kommanditbolag
Kommanditbolag är en speciell form av ett handelsbolag. Skillnaden är dock att en bolagsman i verksamheten blir komplementär. Personen som är komplementär blir ansvarig för samtliga av bolagets skulder och avtal som verksamheten åtagit sig.
Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett registrerat aktiebolag som är klar att användas från första dagen den förvärvas. Genom en generalfullmakt från den preliminärt sittande styrelsen till den nya och tillträdande styrelsen kan aktiebolaget börja använda efter några timmar.
Likvidation
En likvidation innebär att ett aktiebolag upplöses. Likvidationen kan i vissa fall vara en tvångsmässig och i andra fall en frivillig sådan. Sköts inte bolaget i enlighet med lagen leder det i de flesta fall till tvångslikvidation genom Tingsrätten eller Bolagsverket.
Likvidator
Likvidatorn ha till uppgift att avveckla aktiebolaget. Likvidatorn träder i styrelsens ställe för bolaget som ska avvecklas. Det viktiga är att likvidatorn ska vara kunnig i aktiebolagslagen om likvidation. När bolagets aktiekapital är förbrukat till mer än hälften krävs en tvångslikvidation. En likvidator för en tvångslikvidation behöver då vara en advokat. Lagerbolagsverket har egna likvidatorer för likvidation av bolag.
Minskning aktiekapital
Aktiebolag som har högre aktiekapital än 50 000 kr kan verkställa minskningsbeslut av aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet görs främst för återbetalning av aktiekapital för aktieägare eller för täckning av förlust.
Nybildning av aktiebolag
Vid nybildning av aktiebolag behöver Bolagsverket först ha registrerat bolaget innan det kan bli verksamt. Tiden för registreringen hos Bolagsverket är i normala fall 3-4 veckor. För att bli verksam med bolaget omgående behöver du köpa ett lagerbolag hos oss genom Bolagshyllan AB.
Nyemission
Med nyemission menas när ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. Det gör man i samband med att nya medel tillförs bolaget antingen i kontanter eller genom apportegendom eller genom att kvitta fordringar mot företaget.
Näringsförbud
En företagare kan bli dömd till näringsförbud om det skulle visa sig att hen gjort sig skyldig till exempelvis; bokföringsbrott, skattebrott eller bedrägeri. Blir man dömd för näringsförbud måste man genast avbryta all aktuell näringsverksamhet samt att ny verksamhet inte får påbörjas.
Särskild delgivningsmottagare
För aktiebolag som inte har någon hemmahörande firmatecknare eller någon verkställande direktör i Sverige; finns det krav på att bolaget då måste välja en särskild delgivningsmottagare som är boende i Sverige. En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot samtliga av bolagets officiellt skriftliga handlingar.
Ordförande

Styrelseordförande behöver utses när det finns fler en två ordinarie ledamöter. Ordförande behöver vara ledamot av styrelsen.

Organisationsnummer
Svenska aktiebolag som registreras hos Bolagsverket får alltid ett identitetsnummer som är ett så kallat organisationsnummer. Organisationsnumret är säregen för bolaget som blir en juridisk person och som kan ingå avtal. Vid köp av ett lagerbolag hos oss får man ett organisationsnummer omgående. Det gör att man kan börja teckna avtal omgående och därmed komma igång med affärerna från dag 1.
Revisor
Revisorns översyn av aktiebolagets räkenskaper var tidigare obligatorisk att ha enligt lagen. 1:a november 2010 slopade regeringen kravet på revisor för mindre aktiebolag. Alla nyregistrerade aktiebolag kan idag vara utan revisor i varje fall de första två räkenskapsåren.
Revisorsplikt
Se revisor ovan.
Räkenskapsår

Aktiebolag följer i vanliga fall ett kalenderår, i annat fall kallas det för brutna räkenskapsår. Ett räkenskapsår omfattar alltid 12 månader förutom det första räkenskapsåret som kan bli kortare eller längre. Som mest får omfattningen högst vara 18 månader för det första räkenskapsåret. Räkenskapsåret får registreras från första dagen valfri månad och omfatta 12 månader.

Samtycke
Med förbehållet samtycke som kan skrivas in i bolagsordningen menas det att bolaget kräver samtycke vid överlåtelse av aktier till ny ägare. Samtycke kan inte kombineras med förbehållet Förköp.
Snabbaveckling
Split
Stiftare
Stiftelseurkund
Styrelse
Utdelning
Verksamhet
Verkställande direktör (VD)
För privata aktiebolag är det vanligt att VD inte registreras eftersom ägare och enda styrelseledamot är ofta samma person. I ett publikt bolag behöver en verkställande direktör alltid utses.
Ökning av aktiekapitalet
Se nyemission.