Så fungerar snabbavveckling

Likvidation – aktiebolag

En likvidator utses av Bolagsverket eller av tingsrätten. Likvidatorn ersätter föregående styrelse vid en likvidation. Har bolaget tillsatt en revisor har denne kvar sitt uppdrag under likvidationen. Likvidatorn tar hand om likvidationsarbetet för att tills slut lägga fram slutredovisningen på den slutliga bolagsstämman.

Bolaget är helt avslutad när likvidatorn anmäler till Bolagsverket att hen lagt fram slutredovisningen på bolagsstämman. Finns det enligt slutredovisningen ett överskott i bolaget fördelas överskott ut till aktieägarna. Detta om inte något annat var fastställt enligt bolagsordningen.

Avveckla aktiebolag

Som du förstår enligt ovan så kan man inte bara lägga ner ett aktiebolag. Du behöver använda dig av något av de fem olika sätten nedan för att avveckla ditt aktiebolag:

 • likvidation
 • försäljning av samtliga aktier i aktiebolaget
 • fusion
 • delning
 • konkurs

De olika sätten ovan är komplicerade och kräver professionell juridisk- och ekonomisk kompetens. Det enklaste sättet är att sälja/snabbavveckla aktiebolaget genom Lagerbolagsverket som besitter professionell erfarenhet att avveckla aktiebolag.

Snabbavveckling

Det smidigaste och det mest ekonomiska sättet att avsluta ett vilande aktiebolag är antingen genom en likvidation eller en försäljning av samtliga aktier i bolaget. En kombination av dessa två nämnda alternativ heter snabbavveckling och är det fördelaktigaste sättet att avsluta ett inaktivt aktiebolag.

Snabbavveckling innebär rent konkret att du säljer bolaget till Lagerbolagsverket som i sin tur tar över allt ansvar och likviderar bolaget i egen regi.

Vår snabbavveckling innebär:

 • att du lägger ner minsta möjliga kostnad
 • att du lägger ner så lite tid som möjligt
 • att du är så lite som möjligt blir involverad i processen

Vad är fördelarna med snabbavveckling?

 1. Så fort du har sålt bolaget till Lagerbolagsverket tar vi över all administration samt även det juridiska ansvaret för bolaget och dess avveckling.
 2. Betalningen för bolaget kommer så fort du sålt bolaget.
 3. Det enda du som säljare behöver göra är att överlämna de nödvändiga handlingarna som vi behöver för att kunna ta över bolaget.
 4. Hela försäljningen är klar på några få dagar om du kommer in med de rätta handlingarna som behövs för ett övertagande av bolaget.
 5. När det finns ett aktiekapital på 50 000 kr kvar i bolaget får du direkt ut ca 40 000 kr för ditt bolag.
Begär offert för snabbavveckling

Så fungerar det!

1. Inkom med senaste resultat- och balansrapport
Efter att vi har mottagit senaste resultat- och balansrapport återkommer vi med en offert inom två timmar. Du behöver se till att din ekonomikonsult eller revisor har reglerat samtliga skulder och tillgångar. Det enda som ska kvarstå i balansräkningen är bankmedel, skatte- och momsavräkningar samt skuld till revisor/ekonomikonsult.
2. Ni mottager en prisvärd offert inom två timmar
Efter att offerten är accepterad kommer vi gemensamt överens om en tillträdesdag och skickar över avtal samt specifikation på vilka handlingar som behövs för affären. Dessa handlingar behöver vi få tillbaka före tillträdesdagen.
3. Utbetalning av köpessumman sker
På tillträdesdagen utbetalar vi köpesumman till säljaren samtidigt som vi håller en extra bolagsstämma där vi byter namn på bolaget samt utser ny styrelse och revisor. På samma gång påbörjar avvecklingsprocessen.
4. Bolaget upplöses
Vi har från och med denna dag full juridisk ansvar och sköter allt rörande avvecklingsprocessen. Fortlöpande blir du informerad om arbetsprocessen. I sista steget upplöses bolaget.

Vilka handlingar behöver vi från dig?

För att lämna offert inom två timmar behöver vi:
En aktuell balans- och resultatrapport.
För att upprätta köpehandlingar behöver vi:
 • Aktiebok och ägarförhållanden.
 • Senaste inkomstdeklaration.
 • Senaste årsredovisning.
För att genomföra köpet behöver vi:
 • Uppgift om aktieägande.
 • Aktiebok och eventuellt upprättade aktiebrev.
 • Aktuellt saldobesked för bolagets bankkonto.
 • Eventuella skriftliga företagsinteckningar.
 • Kontobevis och ID-handling för säljare.
 • Eventuella granskningsutlåtande.
 • Verifikationer och datalistor för innevarande år.
Vid varje offert som Lagerbolagsverket lämnar framkommer det klart och tydligt vilka handlingar vi behöver. Efterfrågade handlingar kan variera något mot ovan nämnda. Tveka inte att kontakta oss om något är det minsta oklart.